Pravidla soutěže

1. POŘADATEL

AKIRE spol. s r. o., Bezová 1658/1, Praha, tel.: +420 777 640 808, e-mail: info@akire.cz, www.akire.cz, IČ 06383416

2. NÁZEV SOUTĚŽE

„VYHRAJTE S AKIRE 3x70.000 Kč"

3. DOBA TRVÁNÍ

od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024

4. MÍSTO KONÁNÍ

Česká republika

5. PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže se stává kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR, která si v období od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 zakoupila, nebo zakoupí rekuperační výměník AKIRETHERM® Home a po dobu soutěže uhradí minimálně zálohu ve výši 50 % z celkové ceny výměníku.

6. CO URČÍ VÝHERCE

Výherce určí pořadatel losem 3. 6. 2024; losování se koná v sídle pořadatele.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI

70 000 Kč pro každého ze tří vylosovaných výherců.

8. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ O VÝHŘE

Pro oznámení o výhře, předání výhry a veškeré související úkony budou jako identifikace soutěžícího použity údaje uvedené účastníkem soutěže v kupní smlouvě. Výherce bude po vylosování výherců informován pořadatelem, a to e-mailem nejpozději do 16:00 hod. následujícího pracovního dne.

9. DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Každý účastník soutěže se může zúčastnit jenom jednou.
 2. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
 3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, ani rodinní příslušníci pořadatele.
 5. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.akire.cz. Zde je také po celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel.
 7. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak výměna za výhry jinou.
 8. Ochrana osobních údajů:
  Účastník soutěže účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost AKIRE spol. s r. o. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 2 let ode dne zahájení soutěže.

  Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné.

  V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.