Hospodaření s šedou odpadní vodou: zelený krok směrem k udržitelnosti.

Šedá odpadní voda, což jsou odpadní vody z domácností a průmyslových zařízení s výjimkou toaletních splachovacích zařízení, představuje významný zdroj potenciálního znečištění životního prostředí. Nicméně, s ohledem na rostoucí tlak na zachování vodních zdrojů a snižování negativního vlivu lidských aktivit na životní prostředí, se stále více lidí a organizací začíná zajímat o možnosti hospodaření s šedou odpadní vodou.

Co je šedá odpadní voda?

Šedá odpadní voda zahrnuje odpadní vodu z umyvadel, kuchyňských dřezů, myček nádobí, sprch a prádelních strojů. Obsahuje množství organických látek, ale není tak silně znečištěná jako „černá“ odpadní voda z toalet. To znamená, že šedá voda může být potenciálně znovu využita nebo očištěna pro některé účely, což má pozitivní dopad na životní prostředí i na úsporu vody.

Využití: Rekuperace tepla

Pozastavme se na chvíli u tohoto bodu, protože tento krok může zásadně rozšířit využití šedé odpadní vody. Rekuperace tepla z šedé odpadní vody nám totiž otevírá další, často opomíjenou, příležitost. Většina této odpadní vody, která odchází z různých zařízení (jako jsou pračky, myčky, vany a umyvadla), má vysokou teplotu. Tím nám dává k dispozici významný energetický potenciál, takže předtím, než se pustíme do čištění šedé odpadní vody, můžeme tuto obrovskou zásobu energie efektivně využít. A tady přichází ke slovu rekuperační výměník AKIRETHERM®, který dokáže jednoduchým, ale velice účinným způsobem odebrat teplo z této odpadní vody a následně ho předat vodě přicházející do objektu. Úspora spočívá v tom, že veškeré spotřebiče, které pracují s teplou vodou (kotel, pračka, myčka, …) nemusí ohřívat studenou vodu, ale jenom dohřívají již předehřátou. 

Jak dál využít šedou odpadní vodu?

Hlavním cílem hospodaření s šedou odpadní vodou je očistit ji na takovou úroveň, aby byla bezpečná pro použití. Existují různé technologie a metody pro očištění šedé odpadní vody:

Čištění šedé odpadní vody

 • Filtrace: Filtrační systémy používají různé filtrační materiály, jako jsou písek, uhlí nebo membrány, k odstranění pevných částic a kontaminantů z vody.       
 • Dezinfekce: Pro odstranění mikroorganismů a bakterií se používají dezinfekční postupy, jako je chlorace, ozónování nebo UV dezinfekce.
 • Biologické čištění: Biologické čistírny využívají bakterie a mikroorganismy k rozkladu organických látek v odpadní vodě.

Další využití šedé odpadní vody

Po úspěšném očištění šedé odpadní vody existuje několik způsobů, jak ji znovu využít:

 • Zalévání zahrad: Očištěná šedá voda může být použita pro zalévání zahrad a zelených ploch, což snižuje nároky na pitnou vodu.
 • Splachování toalet: Některé systémy umožňují použití očištěné šedé vody pro splachování toalet, což snižuje spotřebu pitné vody.
 • Průmyslové procesy: V průmyslových odvětvích lze očištěnou šedou vodu využít pro chlazení nebo v rámci výrobních procesů.
 • Znovu napájení podzemních vod: Očištěná šedá voda může být vsakována do půdy a doplňovat podzemní vodní zdroje.

Výhody hospodaření s šedou odpadní vodou

Hospodaření s šedou odpadní vodou přináší několik výhod:

 • Úspora pitné vody: Použití očištěné šedé vody na ne-pitné účely snižuje nároky na pitnou vodu.
 • Snížení znečištění: Očištění šedé vody před jejím uvolněním zpět do životního prostředí snižuje zátěž na povrchové i podzemní vody.
 • Ekonomické výhody: Snížená spotřeba pitné vody a snížené náklady na odstranění odpadní vody mohou vést ke snížení nákladů pro domácnosti a průmyslové podniky.
 • Udržitelnost: Hospodaření s šedou odpadní vodou je ekologickým krokem směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Hospodaření s šedou odpadní vodou se rozhodně vyplatí

Hospodaření s šedou odpadní vodou představuje důležitý krok směrem k udržitelnějšímu využívání vodních zdrojů a snížení negativního dopadu na životní prostředí. Rozvoj technologií pro očištění a využití šedé odpadní vody je klíčovým faktorem pro udržitelnější budoucnost. Zároveň je důležité, aby vlády, podniky a jednotlivci spolupracovali na prosazování těchto technologií a na vytváření regulačního rámce, který podporuje využívání šedé odpadní vody. Tímto způsobem můžeme společně přispět k udržitelnosti naší planety a ochraně vodních zdrojů pro budoucí generace.

Význam hospodaření s šedou odpadní vodou je stále více aktuální, a je důležité, aby se tento přístup stal standardem v urbanizovaných i ve venkovských oblastech. Společnými silami můžeme dosáhnout snížení tlaku na naše vodní zdroje, zlepšení kvality životního prostředí a dosažení udržitelného hospodaření s vodou.

Závěrem lze říci, že hospodaření s šedou odpadní vodou je tím správným „zeleným“ krokem směrem k udržitelnosti a zachování naší planety pro budoucí generace. Je na nás všech, abychom tento způsob hospodaření s vodou podpořili a přispěli tak k ochraně životního prostředí a udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Zaujala vás tato problematika hospodaření s šedou odpadní vodou, rekuperací? Kontaktujte nás